Mua sắm hệ thống LIMS

BID.2312.1000133

Tên dự toán mua sắm

Mua sắm hệ thống LIMS

Ngày công bố

25-12-2023 11:00

Thời điểm đóng thầu

31-01-2024 09:00

Thời điểm mở thầu

31-01-2024 09:05

Bên mời thầu

Bidiphar

Lĩnh vực

Hàng hoá

Hình thức dự thầu

Qua Web đấu thầu Bidiphar

Loại hợp đồng

Trọn gói

Phương thức LCNT

Thời gian thực hiện

120 Ngày

Ghi chú

Địa điểm mở thầu

Tại văn phòng Bidiphar

Chi phí phát hành HSMT

Không

Địa điểm thực hiện

Tru so BIDIPHAR

Thời điểm đóng thầu

09:00

31/01/2024

Hết hạn nộp hồ sơ

Thời gian còn lại: