Thông báo mới thầu mới nhất


Hạng mục: Xây Lắp

Ngày công bố: 21-02-2024 16:00

Ngày đóng thầu: 15-03-2024 10:00

Hạng mục: Xây Lắp

Ngày công bố: 15-02-2024 09:30

Ngày đóng thầu: 19-02-2024 09:00

Hết hạn

Hạng mục: Hàng hoá

Ngày công bố: 03-02-2024 15:00

Ngày đóng thầu: 10-03-2024 09:00

Hạng mục: Khác

Ngày công bố: 12-01-2024 09:00

Ngày đóng thầu: 20-01-2024 10:00

Hết hạn

Hạng mục: Hàng hoá

Ngày công bố: 03-01-2024 17:00

Ngày đóng thầu: 08-01-2024 11:00

Hết hạn

Hạng mục: Xây Lắp

Ngày công bố: 27-12-2023 08:00

Ngày đóng thầu: 15-01-2024 09:00

Hết hạn

Hạng mục: Hàng hoá

Ngày công bố: 25-12-2023 11:00

Ngày đóng thầu: 31-01-2024 09:00

Hết hạn

Hạng mục: Hàng hoá

Ngày công bố: 13-11-2023 15:00

Ngày đóng thầu: 22-11-2023 09:00

Hết hạn

Hạng mục: Hàng hoá

Ngày công bố: 08-11-2023 16:57

Ngày đóng thầu: 22-11-2023 09:00

Hết hạn

Hạng mục: Hàng hoá

Ngày công bố: 07-11-2023 09:00

Ngày đóng thầu: 27-11-2023 09:00

Hết hạn