Hướng dẫn xem – nộp – bổ sung hồ sơ dự thầu

Để tham gia đấu thầu, đầu tiên nhà thầu phải thực hiện thao tác đăng ký nhà thầu, xem hướng dẫn đăng ký nhà thầu. Sau khi tài khoản đã được Bidiphar duyệt, nhà thầu có thể tiến hành Xem hồ sơ gói thầu và tiến hành các bước làm rõ gói thầu, nộp dự thầu.

Để thực hiện xem Hồ sơ dự thầu cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập về hệ thống đấu thầu Đăng Nhập

Nhập tài khoản để đăng nhập vào hệ thống đấu thầu

Bước 2: Chọn Menu Dự án – Gói thấu chọn Danh sách dự thầu

Trong màn hình Danh sách dự thầu bao gồm các thông tin về ngày giờ

  • Ngày nộp thầu: Thời điểm mà nhà thầu tiến hành nộp thầu
  • Ngày công bố: Thời điểm mà Bibiphar công bố mời thầu
  • Thời điểm đóng thầu: Thời hạn cuối cùng nhà thầu có thể nộp dự thầu
  • Thời điểm mở thầu: Thời điểm mà Bibiphar được phép mở thầu

Các thông tin về Trạng thái hồ sơ dự thầu gồm:

  • Xem gói thầu: Xem thông tin hồ sơ gói thầu
  • Đã nộp thầu: Sau khi nhà thầu tiến hành nộp hồ sơ thầu
  • Đánh giá dự thầu: Đang trong quá trình mở thầu và chấm thầu. Thời điểm mà nhà thầu có thể yêu cầu làm rõ dự thầu
  • Đã chấm thầu: Hồ sơ dự thầu đã được chấm

 

Bước 3: Click chọn nút Nộp thầu

 

Bước 4: Tìm gói thầu bằng cách nhập mã gói thầu hoặc tên gói thầu

Sau khi chọn gói thầu cần xem, hệ thống sẽ hiển thị thông tin gói thầu

Bước 5: Để xem các tài liệu file hồ sơ gói mời thầu thì cần nhần vào nút Xem Hồ Sơ Mời thầu

Sau khi nhấn Xem Hồ Sơ Dự Thầu hệ thống sẽ hiển thị các tài liệu hồ sơ dự thầu

Nhà thầu tải các file này về để xem yêu cầu của gói thầu

Bước 6: Nhập các thông tin và upload file đính kèm để tiến hành nộp hồ sơ dự thầu

Nhập các thông tin và đính kèm file dự thầu, thông tin Giá dự thầu sau giảm giá hệ thống sẽ tự tính. Sau đó nhấn vào nút Nộp Hồ Sơ để kết thúc việc nộp thầu.

Chú ý: File đính kèm có dung lượng tối đa 20mb. Những hồ sơ dự thầu có dung lượng lớn đề nghị nhà thâu chia nhỏ thành nhiều file.

Bước 7: Thực hiện nộp bổ sung hồ sơ dự thầu.

Sau khi đã thực hiện Nộp hồ sơ dự thầu, nhà thầu có thể nộp bổ sung hồ sơ (không được phép xoá các file đã đình kèm trước đó. Với điều kiện cần phải thực hiện trước thời điểm đóng thầu.

Chọn file đính kèm để nộp bổ sung sau đó nhấn nút Bổ Sung