Hệ thống tạo hạt phục vụ trung tâm nghiên cứu

BID.2311.1000130

Tên dự toán mua sắm

Hệ thống tạo hạt phục vụ trung tâm nghiên cứu

Ngày công bố

08-11-2023 16:57

Thời điểm đóng thầu

22-11-2023 09:00

Thời điểm mở thầu

22-11-2023 09:30

Bên mời thầu

Bidiphar

Lĩnh vực

Hàng hoá

Hình thức dự thầu

Qua Web đấu thầu Bidiphar

Loại hợp đồng

Trọn gói

Phương thức LCNT

Thời gian thực hiện

120 Ngày

Ghi chú

Địa điểm mở thầu

Tại văn phòng Bidiphar

Chi phí phát hành HSMT

Không

Địa điểm thực hiện

Trụ sở Bidiphar

Thời điểm đóng thầu

09:00

22/11/2023

Hết hạn nộp hồ sơ

Thời gian còn lại: