Chào giá tủ theo dõi độ ổn định và tủ bảo quản CNNH

BID.2402.1000137

Tên dự toán mua sắm

Chào giá tủ theo dõi độ ổn định và tủ bảo quản CNNH

Ngày công bố

03-02-2024 15:00

Thời điểm đóng thầu

10-03-2024 09:00

Thời điểm mở thầu

10-03-2024 09:30

Bên mời thầu

Bidiphar

Lĩnh vực

Hàng hoá

Hình thức dự thầu

Qua Web đấu thầu Bidiphar

Loại hợp đồng

Trọn gói

Phương thức LCNT

Thời gian thực hiện

120 Ngày

Ghi chú

Địa điểm mở thầu

Tại văn phòng Bidiphar

Chi phí phát hành HSMT

Địa điểm thực hiện

trụ sở bidiphar

Thời điểm đóng thầu

09:00

10/03/2024

Nộp hồ sơ thầu

Thời gian còn lại: