BẢNG LED HỘI TRƯỜNG

BID.2401.1000135

Tên dự toán mua sắm

BẢNG LED HỘI TRƯỜNG

Ngày công bố

03-01-2024 17:00

Thời điểm đóng thầu

08-01-2024 11:00

Thời điểm mở thầu

08-01-2024 11:05

Bên mời thầu

Bidiphar

Lĩnh vực

Hàng hoá

Hình thức dự thầu

Đấu thầu trực tiếp

Loại hợp đồng

Trọn gói

Phương thức LCNT

Thời gian thực hiện

15 Ngày

Ghi chú

Địa điểm mở thầu

Tại văn phòng Bidiphar

Chi phí phát hành HSMT

Không

Địa điểm thực hiện

online

Thời điểm đóng thầu

11:00

08/01/2024

Hết hạn nộp hồ sơ

Thời gian còn lại: